Báo cáo kết quả Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên:

 Stt 
Báo cáo 
Đính kèm 
 1
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2013-2014
 2
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2013-2014
 3
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2013-2014
 4
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2014-2015
 5
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2014-2015
 6
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2014-2015
 7
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2015-2016
 8
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2015-2016
 9
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2015-2016
 10
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2016-2017
 11
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2016-2017
 12
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2016-2017
 13
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2017-2018
 14
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2017-2018
 15
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2017-2018
 16
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2018-2019
 17
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2018-2019
 18
 Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2018-2019
 19
 Khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2019-2020
 20
 Khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2019-2020
21  Khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 3 năm học 2019-2020 Xem chi tiết
22  Khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Xem chi tiết

 Trân trọng./.

 

 

 

Tin liên quan