Báo cáo kết quả Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

 1

Khảo sát lý do học sinh chọn thi vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

 Xem tại đây

 2

 Khảo sát lý do học sinh chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

 Xem tại đây

 3

 Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

 Xem tại đây

 4

 Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 Xem tại đây

 5

 Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

 Xem tại đây

 6

 Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 

Xem tại đây

 7

 Khảo sát lý do tân sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 

Xem tại đây

 

 

Tin liên quan