Báo cáo kết quả Khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp

 

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

1

 Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp (thực hiện năm 2014)

 Xem tại đây

2

 Khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra trường (thực hiện năm 2016)

 Xem tại đây

3

 Khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra Trường năm 2017

 Xem tại đây

4

 Khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra Trường năm 2018 (Sinh viên tốt nghiệp trong năm 2017)

 Xem tại đây

 Khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra Trường năm 2018 (Theo yêu cầu báo cáo tại công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát, công khai vào báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

Xem tại đây

5

 Khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp (Đợt khảo sát năm 2019)

 Xem tại đây

6

 Khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp (Đợt khảo sát năm 2020)

Xem tại đây

Tin liên quan