Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học sau khi nhận quyết định học ngành thứ hai, chuyển ngành

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC SAU KHI NHẬN QUYẾT ĐỊNH HỌC NGÀNH THỨ HAI, CHUYỂN NGÀNH

1. Học ngành thứ hai

Bước 1: Sau khi nhận quyết định được học ngành thứ hai từ Phòng Quản lý Đào tạo, sinh viên mang theo quyết định liên hệ văn phòng Khoa của ngành thứ hai để được cố vấn học tập (hoặc trợ lý giáo vụ Khoa) tư vấn về chương trình đào tạo, đăng ký môn học.

Bước 2: Xin cấp bảng điểm tổng hợp và liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo (P.005 – Bộ phận tiếp sinh viên) để làm thủ tục chuyển điểm từ ngành thứ nhất qua ngành thứ hai.

 2. Chuyển ngành:

Bước 1: Sau khi nhận quyết định được chuyển ngành, sinh viên mang theo quyết định liên hệ văn phòng Khoa của ngành vừa được chuyển sang để được cố vấn học tập (hoặc trợ lý giáo vụ Khoa) tư vấn về chương trình đào tạo, đăng ký môn học, nhận lớp mới để tham gia đánh giá kết quả rèn luyện

Bước 2: Xin cấp bảng điểm tổng hợp và liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo (P.005 – Bộ phận tiếp sinh viên) để làm thủ tục hủy điểm các môn học ở ngành cũ mà trong chương trình đào tạo ngành mới không học.

 Lưu ý: Phòng Quản lý Đào tạo sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sinh viên đăng ký môn học sai mà không có sự tư vấn của cố vấn học tập (hoặc Trợ lý giáo vụ Khoa)

Tin liên quan