Khảo sát lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp

Phòng Quản lý Đào tạo Báo cáo kết quả Khảo sát lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp

Stt 

Báo cáo 

Đính kèm 

1

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp năm 2014 đợt xét tốt nghiệp tháng 05/2014  

Xem tại đây

2

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp năm 2014 đợt xét tốt nghiệp tháng 09/2014

 Xem tại đây

3

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 11/2014, 05/2015 và 07/2015

 Xem tại đây

 4  Khảo sát ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp năm 2016

Xem tại đây

5

 Khảo sát ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp năm 2017

 Xem tại đây

6

 Khảo sát ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp năm 2018

Xem tại đây

Tin liên quan