Quyết định trình tự thủ tục mở ngành, thẩm định, ban hành, cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo đại học, hình thức đào tạo chính quy

1. Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo đại trà trình độ đại học >> xem tại đây

2. Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, ban hành, cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo đại học, hình thức đào tạo chính quy >> xem tại đây

Tin liên quan